Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Het Beautyland is een onderdeel van Het Kappersland v.o.f. gevestigd te Almelo.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Het Beautyland / Het Kappersland – hierna te noemen Het Kappersland, en een koper, waarop Het Kappersland deze voor waarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2. Offertes
De door Het Kappersland gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering franco bij de koper.
2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 4. Levertijd
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. bij niet-tijdige aflevering dient de koper Het Kappersland v.o.f. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5. Deelleveringen
Het is Het Kappersland toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Het Kappersland v.o.f.bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6. Technische eisen enz.
Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Het Kappersland er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt. Ook alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 7. Monsters, modellen en voorbeelden.
Indien door Het Kappersland v.o.f. een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 8. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9. Intellectuele eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8. (Geheimhouding) van deze voor waarden behoudt Het Kappersland v.o.f. zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Het Kappersland v.o.f. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de koper en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Het Kappersland v.o.f. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. Het Kappersland v.o.f. behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de leveranties toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Octrooi
Het is aan de koper verboden de naam Het Kappersland v.o.f. te gebruiken als onderdeel van zijn handelsnaam.
1 . Het is aan de koper verboden aangebracht merk, kenteken, nummer of andere aanduiding bijvoorbeeld met betrekking tot octrooien te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 11. Wijzigingen in de te leveren zaken
Het Kappersland v.o.f. is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

Artikel 12. Beëindiging van de overeenkomst
1. De vorderingen van Het Kappersland v.o.f. op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
– indien na het sluiten van de overeenkomst aan Het Kappersland v.o.f. omstandigheden ter kennis komen die Het Kappersland v.o.f. goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
– indien Het Kappersland v.o.f. de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de genoemde gevallen is Het Kappersland v.o.f. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Het Kappersland v.o.f. schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Polo zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Het Kappersland v.o.f. bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13. Garantie
1. Het Kappersland v.o.f. garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricage fouten gedurende een periode van 2 maanden na levering.
2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de zaak een gebrek vertoont is Polo verplicht binnen 30 dagen nadat de koper haar het gebrek heeft gemeld de zaak te herstellen.
3. Polo kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit.
4. De koper kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien:
– Het Kappersland v.o.f. tot tweemaal toe een poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen, deze pogingen vruchteloos zijn geweest en het gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of
– indien de koper aantoont dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.
5. De garantie vervalt indien de koper de schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: van instructies afwijkende opslag en gebruik.
6. De koper dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak zijn verwijderd of gewijzigd.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud
1. De door Het Kappersland v.o.f. geleverde zaken blijven het eigendom van Polo totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Het Kappersland v.o.f. gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
– de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/ zaken zelf,
– de eventuele vorderingen wegens niet- nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).
2. Door Het Kappersland v.o.f. afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
3. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de koper bevinden, behoudt Het Kappersland v.o.f. zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3 : 237 . BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in l id 1 van dit artikel genoemde, die Het Kappersland v.o.f. uit welke hoofde dan ook tegen de koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door Het Kappersland v.o.f. geleverde zaken welke door de koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor Het Kappersland v.o.f.haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.
4. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Het Kappersland v.o.f. gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10 % van het door hem verschuldigde per dag.
5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Het Kappersland v.o.f.  zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
6. De koper verplicht zich op eerste verzoek van Het Kappersland v.o.f.:
– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
– alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Polo op de manier die wordt voorgeschreven in ar t . 3: 239 BW; – de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Polo geleverde zaken te verpanden aan Het Kappersland v.o.f. op de manier die wordt voorgeschreven in ar t . 3 : 239 BW;
– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Het Kappersland v.o.f.;
– op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Het Kappersland v.o.f. ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

Artikel 15. Gebreken; klachttermijnen
1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
– of de juist e zaken zijn geleverd;
– of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overstemmen met het overeengekomen;
– of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/ of handelsdoel einden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk aan Polo te melden.

3. Niet- zichtbare gebreken dient de koper binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 60 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan Het Kappersland v.o.f.

4. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr.

Artikel 16. Prijsverhoging
1. Indien Het Kappersland v.o.f. met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Het Kappersland v.o.f.  niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Het Kappersland v.o.f. mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 8 % bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de koper de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

Artikel 17. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen, middels incassomachtiging, doch uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar t.n.v. Het Kappersland VOF te Almelo. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 13 % op jaarbasis
2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
4 . Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 18. Kredietbeperking
Het Kappersland v.o.f. is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 19. Incassokosten
1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of m eer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:- over de eerste € 6 . 500 , – 15 %, over het meerdere tot € 13.000 , – 10 %, over het meerdere tot € 32.500, – 8 %, over het meerdere tot € 130.000, – 5 %, – over het meerdere 3 %. Indien Het Kappersland v.o.f. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, wel ke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
2. De koper is jegens Het Kappersland v.o.f. de door Het Kappersland v.o.f. gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Het Kappersland v.o.f. en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voor waarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in over wegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 20. Aansprakelijkheid
1. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 13. (Garantie) van deze voorwaarden.
2. Ter zake van bijkomende dienstverlening is de aansprakelijkheid van Het Kappersland v.o.f. beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal de factuurwaarde.
3. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Het Kappersland v.o.f. of haar leidinggevende ondergeschikten.
4. Overigens gelden voor de aansprakelijkheid de wettelijke regels.

Artikel 21. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Het Kappersland v.o.f. zijn toe te rekenen.
Hieronder zullen, indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Het Kappersland v.o.f. wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Het Kappersland v.o.f.; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Polo afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
2. Het Kappersland v.o.f. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert in treedt nadat Polo haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Het Kappersland v.o.f. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Het Kappersland v.o.f. niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Het Kappersland v.o.f. bij het in treden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 22. Geschilbeslechting
1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en Het Kappersland v.o.f., in geval de rechtbank bevoegd is , worden beslecht door de Rechtbank te Almelo. Het Kappersland v.o.f. blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
2. De koper heeft het recht gedurende een maand nadat Polo zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 23. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Het Kappersland v.o.f. en de koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 24. Wijziging van de voorwaarden
Het Kappersland v.o.f.is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerking treden. Het Kappersland v.o.f. zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerking treden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 25. Deponeren
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Almelo onder nummer 10 / 2006